به سامانه نمایش کد سهامداران ترجیحی شرکت مخابرات ایران خوش آمدید
شماره شناسنامه:
کد ملی:
توجه: کد ملی را بدون صفر های ابتدایی وارد نمایید.
کد امنیتی: